Đáp án Codewars Kyu 8

Level dành cho những ai mới bắt đầu vào Codewars

Các bài tập trong Level 8 và 7 chủ yếu là sử dụng các hàm và các phép tính. Làm thuần thục cái bài ở 2 level này, các bạn đã sử dụng thuần thục ngôn ngữ lập trình đó

Đáp án Codewars Kyu 8

Reverse List Order

Cho 1 mảng. Xuất ra mảng có các phần tử đảo ngược lại.

reverseList([1,2,3,4]) == [4,3,2,1]
reverseList([3,1,5,4]) == [4,5,1,3]

Đáp án

Javascript: dùng hàm reverse() của Javascript

Codewars đáp án result

Remove String Spaces

Bỏ các khoảng trống trong chuỗi.

Đáp án

Java: Dùng replaceAll(" ", ""); Khoảng cách là " " hoặc "\s"

Codewars đáp án result

Đáp án khác

Codewars đáp án result

Opposite Number

Tìm số đối. Ví dụ: 1 thì tìm số -1

Đáp án

SQL

Codewars đáp án result