Sếp "mới dậy thì"

Đây là giai đoạn 1 nhân viên tập trở thành sếp, cũng là lúc bạn sẽ thấy tác dụng của việc làm việc nhóm trong trường.